ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Op de bres tegen MS is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina vindt u informatie om aan de publicatieplicht van een ANBI te voldoen.

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting is zich in te zetten om de Hematopoïetische StamCelTransplantatie (HSCT) in Nederland erkend te krijgen, zodat deze wordt opgenomen in de ziektekostenverzekering.

Doormiddel van crowd-funding, donaties en acties zal de stichting proberen zoveel mogelijk geld en middelen in te zamelen om 1 MS-patiënt per keer te ondersteunen voor een HSCT-behandeling in het buitenland en eventuele andere middelen ter verlichting van deze ziekte. (traplift, rolstoel, scootmobiel enz)

Steeds meer MS-patiënten vinden de weg naar het buitenland om een HSCT-behandeling te ondergaan. Dit is het gevolg van de vele positieve reacties van mensen die deze behandeling reeds hebben laten uitvoeren. Het biedt de MS-patiënten weer een perspectief voor de toekomst.

Afwezigheid winstoogmerk
Met bovenstaande doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. De stichting heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit artikel 3 van de statuten. Alle ontvangen (geld) middelen zullen worden ingezet om het doel van de stichting te dienen. In geval van ontbinding van de stichting zal er volgens artikel 13.2 worden gehandeld en het batig saldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

Activiteiten
De stichting wil zoveel mogelijk informatie verzamelen van mensen die de HSCT-behandeling hebben ondergaan. Er zal getracht worden om deze informatie zoveel mogelijk te delen met behulp van de moderne media.

De stichting zal zich ook inzetten om deze informatie te delen met politieke partijen en andere overheidsinstanties en met verzekeringsmaatschappijen.

Omdat de HSCT-behandeling nog niet wordt erkend zal de stichting proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen d.m.v. het werven van donateurs en sponsors en het organiseren van activiteiten, om dit in te zetten voor MS-patiënten.

Balans en staat van baten en lasten
De stichting is opgericht op 13 december 2016, daarom zal zoals vastgelegd in artikel 3 van de slotverklaring van de statuten, de eerste verslaglegging plaatsvinden over het verlengde boekjaar 2017. De Stichting is op 16 april 2020 overgedragen aan een nieuw bestuur.

Het Bestuur
Het bestuur bestaat op dit moment uit Bianca Huijzer (voorzitter) en Ilona Omon (penningmeester). Het bestuur is verantwoordelijk voor:

  • Het besturen van de stichting en beheren van het vermogen
  • Initiëren en ontwikkelen van activiteiten om geld in te zamelen
  • Actief ontwikkelen van een PR- en communicatiebeleid om zoveel mogelijk aandacht te krijgen voor dit probleem
  • Het financieel en fiscaal beheren van de Stichting in het algemeen waaronder het opstellen van een financieel jaarverslag
  • Het beheren van de website en andere online protals

De stichting heeft geen personeel in dienst. Naast het bestuur zijn er ook nog een aantal selecte vrijwilligers bij de organisatie betrokken die meehelpen in het bedenken en organiseren van activiteiten.

Zoals beschreven in artikel 7 van de statuten kan ieder bestuurslid een vergadering bijeenroepen. Bij beslissingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem en is er een meerderheid nodig om een besluit te kunnen nemen. Het bestuur zal in alle gevallen streven naar uniformiteit in haar besluitvorming.

Het aantal bestuursvergaderingen is afhankelijk van het aantal lopende activiteiten, maar het bestuur zal tenminste vier keer per jaar bij elkaar komen. Naast de officiële bestuursvergaderingen zal erop ad-hoc basis contact plaatsvinden om elkaar op de hoogte te houden van de lopende zaken.

Vermogenswerving beheer en besteding
De Stichting is afhankelijk van giften en donaties en opbrengsten uit activiteiten. Om dit proces gemakkelijk te maken kan er gebruik worden gemaakt van de donatie module op de website.

De ontvangsten en de uitgaven lopen via de bankrekening van de Stichting welke door de penningmeester wordt beheerd. Daarnaast zal ook alles worden vastgelegd in een boekhoudprogramma. Ontvangen rekeningen van eventuele kosten die door de stichting worden gemaakt, worden door twee bestuursleden geautoriseerd.

Jaarlijks wordt er door de penningmeester een financieel verslag opgemaakt en zal de boekhouding door een externe accountant worden gecontroleerd.